Eija Saarinen: EIJUSKA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot (4.1.1)

Palveluntuottaja Yksityinen palveluntuottaja:

 • Kunnan nimi: Akaa
 • Nimi: Eija Saarinen
 • Palveluntuottajan Y-tunnus: 2960105-3
 • Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen: 37800 AKAA, Kivimetsä 5
 • Palvelumuoto: Koti- ja hoivapalvelu; vanhukset, vammaiset ja lapsiperheet
 • Toimintayksikön katuosoite: Ei toimintayksikköä; asiakkaitten kodeissa ja pihoilla tapahtuvaa palvelua sekä asiointiapua.
 • Puhelin: 041 319 9311
 • Sähköposti: Eijuska69@gmail.com

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperitaatteet (4.1.2)

Toiminta-ajatus

Eijuskan koti- ja hoivapalvelu on perustettu tuottamaan palvelua ikäihmisille, vammaisille, sairaille ja lapsiperheille, joiden toimintakyky on tilapäisen tai pysyvän vamman tai haitan takia alentunut. Tarkoitus on tukea omatoimista kotona selviytymistä ja tarjota henkilökohtaisesti räätälöityä palvelua. Tuotteita ovat mm. peseytymisessä/saunomisessa avustaminen, lääkkeiden jako ja mittauksissa avustaminen/ohjaaminen, ruoanlaitossa avustaminen, asiointiapu, siivous, pihatyöt, ikkunoiden pesu, vaatehuolto. Toiminta on vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain ja lastensuojelulain mukaista.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Eijuskan arvot: asiakaslähtöisyys ja myönteinen palveluasenne eettisiä arvoja kunnioittaen. Toimintaperiaatteet: voimavaralähtöinen hoitotyö ja kuntouttava työote. Palvelusopimus on laadittu vastaamaan Akaan kaupungin palveluseteliohjeistuksen vaatimuksia: asiakkaan toimintakyky, palvelujen ja hoidon tarve sekä tavoitteet, toimenpiteet ja hoito-ohjeet kirjataan.

3. Riskinhallinta (4.1.3)

Riskien tunnistaminen ja käsitteleminen

Tunnistan ja arvoin riskit asiakkaan luona. Puutun epäkohtiin ja suunnittelen parantavat toimenpiteet; esim. liikuntaesteisen kodissa kiinnitän huomiota kodin tilojen esteettömyyteen. Kiinnitän huomiota myös oman toimintani turvallisuuteen. Vältän riskien ottamista toiminnassani ja toimin turvallisuusnäkökannan huomioon ottaen. Palveluseteliasiakkaiden luona havaitsemistani riskeistä (esim. virheellinen lääkejako) olen velvollinen raportoimaan Akaan Kotihoidon esimiehelle Eija Kauraselle. Tietoni löytyvät Valviran ylläpitämästä Julki-Terhikistä sekä Aluehallintoviraston rekisteristä.

4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen (3)

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö

 • Eija Saarinen (yrittäjä, lähihoitaja)
 • Laadittu 03.07.2019

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Toimitettu sähköpostitse:

 • Akaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Eveliina Kiiski
 • Akaan Kotihoidon esimies Eija Kauranen.

Pyydettäessä nähtävissä suoraan yrittäjältä: Eija Saarinen.

5. Asiakkaan asema ja oikeudet (4.2)

4.2.1. Palvelutarpeen arviointi

Palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Selvittämisessä kiinnitetään huomio toimintakyvyn palauttamiseen, ylläpitämiseen ja edistämiseen. Arvioinnissa tarkastellaan asiakasta fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja kognitiivisena kokonaisuutena. Arvioinnissa huomioidaan myös asiakkaan tilanteen kehittymis-/etenemismahdollisuudet.

4.2.1. Palvelusuunnitelma

Palvelusopimus laaditaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa läheisen, omaisen tai laillisen edustajan kanssa. Sopimukseen kirjataan asiakastietojen lisäksi tiedot toimintakyvystä, palvelujen ja hoidon tarve sekä tavoitteet, toimenpiteet ja hoito-ohjeet. Sopimus tehdään kahtena kappaleena ja henkilökohtaisia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Sopimuksen luonne voi olla "toistaiseksi jatkuva" tai "tarpeen/sopimuksen mukaan".

4.2.2 Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja toimin asiakkaan kodissa hänen omalla suostumuksellaan ja luvallaan yhteisymmärryksessä asiakkaan eduksi ja hyväksi.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt

Palvelun tarjoaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja palvelua toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Yrittäjänä toimin asiakkaan luona hyvien tapojen ja korkean etiikan mukaisesti.

4.2.3. Asiakkaan osallisuus

Toimin hyvässä vuorovaikutuksessa asiakkaaseen sekä omaisiin. Otan palautetta vastaan ja kehitän toimintaani sen mukaisesti.

4.2.4. Asiakkaan oikeusturva

a) Muistutuksen vastaanottaja: yrittäjä Eija Saarinen

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: Satu Loippo, Pikassos Oy, p. 050 599 6413, Åkerlundinkatu 2A (3. krs), 33100 Tampere. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen teossa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Hän toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: Sisä-Suomen maistraatti, p. 02 955 369 01. Kuluttajanoikeusneuvojalta saa maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteissa. Kuluttajaneuvoja ei käsittele valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita.

d) Yrittäjä käsittelee toimintaansa koskevat muistutukset itse.

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle: mahdollisimman pian, laajaa selvitystä vaativan muistutuksen käsittelyaika on 1 - 2 kk.

6. Palvelun sisällön omavalvonta (4.3)

4.3.1. Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta

Seuraan asiakkaan liikkuvuutta, läsnäoloa ja yleistä toimintakykyä käynneilläni. Kannustan omatoimisuuteen ja käytän kuntouttavaa työotetta.

4.3.2. Ravitsemus

Tiedustelen asiakkailta heidän ruokailuistaan ja kannustan terveellisen ja monipuolisen ravinnon nauttimiseen. Voin myös tarvittaessa avustaan hyvän ja monipuolisen aterian valmistamisessa. Muistutan riittävän nesteen nauttimisesta. Sovittaessa tarkistan jääkaapin sisältöä ja poistan pilaantuneet elintarvikkeet.

4.3.3. Hygieniakäytännöt

Huolehdin henkilökohtaisesta hygieniatasostani, erityisesti käsihygieniasta (käsienpesu saippualla + käsidesi) ja tarvittaessa käytän suojavaatetusta. Käytän tehdaspuhtaita nitriilikäsineitä hoitotoimenpiteissä ja lääkkeiden jaossa, suojaessua ja tarkoitukseen hankittuja saappaita pesutilanteissa (pesu/desinfiointi joka käytön jälkeen), kengänsuojia ja suojamyssyä tarvittaessa. Korkealla hygieniaosaamisella suojelen sekä asiakasta että itseäni.

4.3.4. Terveyden- ja sairaanhoito

Asiakkaat hoitavat hampaansa kunnallisella tai yksityisellä vastaanotolla, kiireetöntä sairaanhoitoa antaa terveyskeskus, kiireellisissä tapauksissa olen yhteydessä aluehälytyskeskukseen ensiavun saamiseksi asiakkaan kotiin. Äkillisen kuolemantapauksen sattuessa olen välittömässä yhteydessä aluehälytyskeskukseen ja omaisiin.

4.3.5. Lääkehoito

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. Suoritan asiakkaan lääkejaon ajan tasalla olevan lääkejakolistan mukaan. Seuraan lääkkeiden ottamista ja ohjeistan esim. kuuriluonteisesti otettavien lääkkeiden käytössä ja annostelussa. Olen tarvittaessa yhteydessä omaisiin tai läheisiin lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi.

7. Asiakasturvallisuus (4.4)

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Testaan säännöllisesti käynneilläni asiakkaan luona turvapuhelinjärjestelmän toimivuutta. Kiinnitän huomiota asiakkaan toimintakykyyn ja varoitan esim. kiipeilemästä taloustikkailla. Kiinnittämään huomiota päälle jääneisiin sähkölaitteisiin ja sammutan tai kehotan sammuttamaan ne. Ehkäisen liukastumisia pesutilanteissa. Kehotan vaihtamaan palaneen polttimon valaisimeen tai vaihdan sen asiakkaan puolesta. Kiinnitän huomiota palovaroitinten olemassa oloon ja toimivuuteen. Tarvittaessa saan hyviä neuvoja paloviranomaiselta. Ohjaan asiakasta apuvälineiden oikeaan ja turvalliseen käytön. Olen suorittanut EA I:n.

4.4.1. Henkilöstö

Ei henkilöstöä.

8. Asiakastietojen käsittely (4.5)

Noudatan salassapitovelvollisuutta. Palvelusopimuksia tehdään kaksi (2) kappaletta; toinen asiakkaalle ja toinen Eijuskalle. Eijuskan kappaleet säilytetään lukitussa tilassa ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietosuojavastaava: Eija Saarinen (yrittäjä) p. 041 319 9311, s-posti: Eijuska69@gmail.com

Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen

 • Paikka ja päiväys: Akaa 03.07.2019
 • Allekirjoitus:

Eija Saarinen
Eijuska, yrittäjä