Henkilötietolaki (523/1999) §10 ja §24

1. Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Eija Saarinen
 • Yritys: Eijuska
 • Y-tunnus: 2960105-3
 • Puhelin: 041 319 9311
 • Todistukset:
  • Arjen tietosuojakoulutus – tietosuojan perusteet kaikille
  • Tietojen turvallinen käsittely

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Nimi: Eija Saarinen
 • Osoite: Kivimetsä 5, 37800 AKAA

3. Rekisterin nimi

Eijuskan koti- ja hoivapalvelut

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakkaitten palvelusuunnitelmien tekoa, niiden ylläpitoa ja tarkastelua sekä laskutusta varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä pidetään asiakkaan perustietoja sekä palvelun järjestämiseen liittyviä hallinnollisia tietoja. Perustietoja ovat: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin, sähköpostiosoite sekä mahdolliset yhteyshenkilön tai omaisen tiedot.

Palvelun järjestämiseen liittyviä hallinnollisia tietoja ovat mm. asiakaskäyntitiedot ja tarvittaessa hoitopaikkatiedot.

Tarvittaessa rekisteriin kirjataan hoito-ohjeet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti tiedot tulevat asiakkaalta itseltään tai hänen lailliselta edustajaltaan, esim. omaishoitajalta.

7. Verkkosivuilla kävijöiden tiedot

Eijuskan verkkosivuilla osoitteessa www.eijuska.fi kävijöitä ei seurata millään tavalla, eikä verkkosivuilla kävijöiden tietoja tallenneta Eijuskan rekisteriin.

Verkkosivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella lähetetyt tiedot välitetään suoraan Eijuskan sähköpostiosoitteeseen, eikä lähetettyjä tietoja tallenneta mihinkään. Tietojen käsittelyn kannalta yhteydenottolomakkeen täyttäminen ja lähettäminen vastaa sähköpostin lähettämistä Eijuskalla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjakirjaa, sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle.

Tietoa voidaan luovuttaa asiakkaalle tai hänen lailliselle edustajalleen kirjallisella pyynnöllä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterinsuokauksen periaatteet

Asiakaskortisto pidetään lukitussa kaapissa. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kuin sen käyttötarkoituksen kannalta on tarpeen.

11. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla tai hänen laillisella edustajallaan on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu.

12. Oikeus vaatia tiedon korjamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevaa tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta tietoa.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen 18. artiklan mukainen oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.